Skogsbilveg, Bjordal

Bygging av skogsbilveg for grunneigarane i Bjordal vinteren og våren 2009. Utfordrande arbeid i svært bratt og krevande terreng. Boring og sprenging langs store delar av vegtrasèen.